Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy w Brodach pod przewodnictwem Mateusza Bidzińskiego

Ernest Kumek, świeżo zaprzysiężony na stanowisko Wójta Gminy Brody, wyraził swoją wdzięczność mieszkańcom za udzielone mu poparcie, jak również dla nowych radnych. Podkreślał, że nie spotkał się jeszcze z takim przypadkiem, aby po wyborach doszło do całkowitej zmiany składu Rady Gminy. Po zakończeniu ceremonii zaprzysiężenia wójtem, Ernest Kumek otrzymał gromkie brawa od licznie zgromadzonych radnych i widzów. Na pozycję Przewodniczącego Rady Gminy Brody został wybrany Mateusz Bidziński.

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, które otworzył najstarszy radny – Wojciech Garbala, Martyna Kutera jako Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym oraz wójtowi-elektowi certyfikaty potwierdzające ich wybór. Następnie radni złożyli ślubowania, a ich nazwiska odczytywała najmłodsza radna – Kinga Wójcik.

Sesję kontynuowano ważnymi głosowaniami na przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Radna Katarzyna Wiącek, jako przewodnicząca komisji skrutacyjnej, odczytała rezultaty głosowań. Do pozycji przewodniczącego wybrano Mateusza Bidzińskiego, na którego oddano czternaście głosów, podczas gdy jeden okazał się nieważny. W podobnym tonie zagłosowano na Marzenę Gęburę i Marka Jedlińskiego jako wiceprzewodniczącymi rady.

Następnie ślubowanie złożył Ernest Kumek, nowy Wójt Gminy Brody, co wywołało entuzjazm u zebranych. Gratulacje oraz prezenty dla nowego wójta składali radni, sołtysi, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańcy gminy, reprezentanci placówek oświatowych w Stawie Kunowskim oraz urzędu gminy. Tomasz Porębski – Sekretarz Miasta Starachowice był również obecny przy tej okazji. Wśród składanych życzeń pojawiały się apelacje o zjednoczenie wcześniej podzielonej Gminy Brody.