Jak przekształcić grunt rolny na budowlany

Podjęcie decyzji o odrolnieniu działki wiąże się z szeregiem wymogów prawnych, które należy spełnić dla powodzenia te procedury. Warto mieć świadomość, z jakim kosztem się wiąże oraz jakich działań wymaga.

Z uwagi na atrakcyjność ceny coraz częściej właściciele nieruchomości decydują się na zakup działki rolnej zamiast działki budowlanej. Jeżeli chcą później wybudować na niej budynek mieszkalny muszą zmierzyć się ze skomplikowaną procedurą administracyjną.

Proces przekształcenia działki rolnej na budowlaną można opisać w kilku krokach. Będą to:
➢ zmiana przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze;
➢ wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;
➢ uiszczenie opłat.

Prze decyzją o zakupie nieruchomości rolnej warto sprawdzić w księdze wieczystej, jakiej klasy grunty obejmuje. Od tego bowiem zależne będą opłaty, które trzeba będzie ponieść. Pierwsza z nich to należność jednorazowa płatna przy przekształceniu, a druga to opłata roczna, która należy ponosić przez 10 lat od odrolnienia.

W zależności od klasy grunty wysokości opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej kształtują się następująca:

➢ klasa I – 437 175 zł za 1 ha
➢ klasa II – 378 885 zł za 1 ha
➢ klasa IIIa – 320 595 zł za 1 ha
➢ klasa IIIb – 262 305 za 1 ha
➢ klasa IVa – 204 015 zł za 1 ha
➢ klasa IVb – 145 725 zł za 1 ha
➢ klasa V – 116 580 zł za 1 ha
➢ klasa VI – 87 435 zł za 1 ha.

Zanim jednak dojdzie do ponoszenia opłaty, właściciel działki powinien, w razie takiej konieczności, zawnioskować o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego daną nieruchomość albo uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W niektórych przypadkach temat ten nie wymaga dodatkowych działań, bowiem niektóre grunty nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu. Jest tak w szczególności w przypadku spełnienia przez grunty łącznie następujących warunków: ponad połowa gruntu znajduje się w obszarze zwartej zabudowy, położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej, położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej, ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha – warunki te muszą być spełnione łącznie. Jeżeli takie warunki nie są spełnione, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. On następnie wystąpi z wnioskiem o uzyskanie zgody do właściwego ministra.

Gdy zainteresowany właściciel gruntu posiada już decyzję o zmianie przeznaczenia gruntu powinien, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przejść procedurę administracyjną odrolnienia nieruchomości, czyli tak naprawdę wyłączenia jej z produkcji rolnej.

Wniosek składa się do starostwa albo urzędu miasta lub gminy właściwego dla miejsca położenia nieruchomości i nie podlega on opłacie, dopiero później należy uiścić wskazane wyżej kwoty należności jednorazowej oraz opłat rocznych. Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty, co najlepiej skonsultować we właściwym starostwie. Decyzja zostaje wydana w przeciągu miesiąca, a w wyjątkowych wypadkach może to przedłużyć się do dwóch miesięcy, o czym wnioskodawca powinien zostać poinformowany.